Algemene voorwaarden

Dit document is voor het laatst aangepast op: 27-10-2020

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis.

Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden van Eenfijnerelatie;

Eenfijnerelatie:
Bregje Jonkhart, eigenaar van de website “Eenfijnerelatie”, kantoorhoudende aan de Spyridon Louisweg 96, 1034WR te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57828636, BTW nummer NL002016592B27, hierna te noemen ‘Eenfijnerelatie’;

Klant:
De rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;

Inloggegevens:
De combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;

Cursussen
De door Eenfijnerelatie geboden online programma´s

Diensten:

De door Eenfijnerelatie geboden programma’s

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Klant en Eenfijnerelatie die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant de Dienst bij Eenfijnerelatie koopt;

Privacy Statement:
De privacyverklaring van Eenfijnerelatie, die te vinden is op de Website;

Website:
De website van Eenfijnerelatie, waarop de programma’s worden aangeboden: www.eenfijnerelatie.nl

Online Leeromgeving:
De online omgeving op eenfijnerelatie waarop de Klant de programma’s kan volgen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de Klant een cursus heeft gekocht op de website van Eenfijnerelatie. Op iedere cursus aangeboden door Eenfijnerelatie zijn deze voorwaarden van toepassing.
 2. Eenfijnerelatie is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Eenfijnerelatie met betrekking tot eenfijnerelatie.nl zijn vrijblijvend en kunnen binnen 10 werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen. 
 2. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 3. Eenfijnerelatie heeft het recht zonder opgaaf van reden het verlenen van (nadere) Diensten aan een (potentiële) Klant te weigeren.
 4. Eenfijnerelatie is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4. Licentie

 1. Eenfijnerelatie verleent aan Klant een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de cursussen.
 2. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst.
 3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
 4. De Klant mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen leerproces.

Artikel 5. Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van de Dienst is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is inbegrepen in de vermelde prijs.
 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden.

Artikel 6. Rechten en plichten Eenfijnerelatie

 1. Eenfijnerelatie garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
 2. Eenfijnerelatie behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.
 3. Eenfijnerelatie spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
 4. Eenfijnerelatie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Cursussen.
 5. Eenfijnerelatie kan de Cursussen mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe kennis bevatten. Cursussen en modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Klant gebruik wenst te maken van deze Cursussen´s en modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Eenfijnerelatie.
 6. Eenfijnerelatie verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin de Klant wordt geïnformeerd over nieuws en ontwikkelingen van de Cursussen van Eenfijnerelatie en artikelen die op de Website zijn geplaatst. Tenzij de Klant aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Klant deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

Artikel 7. Rechten en plichten Klant

 1. Tijdens het bestelproces moet de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Eenfijnerelatie voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
 2. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
 3. De Klant verkrijgt bij het aangaan van de Overeenkomst het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Website  te gebruiken voor het volgen van de aangeschafte cursussen.
 4. De Klant is verantwoordelijk voor alle gebruik van de cursussen.

  Artikel 8. Garantie en refunds

 1. Eenfijnerelatie staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat de Klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Eenfijnerelatie geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of design fouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen.
 2. De Klant heeft het recht om, als de aangeschafte Cursus niet overeenkomt met de verwachtingen, de betaling terug te draaien. De klant moet, om aanspraak te maken op restitutie van de betaling binnen 30 dagen via mail contact opnemen met Eenfijnerelatie. De inloggegevens van de Klant worden dan uiteraard verwijderd.
 3. Gebreken in de beveiliging van de door Klant opgeslagen informatie op de systemen van Eenfijnerelatie, gebreken als gevolg van handelingen van de Klant zelf of van andere Klanten of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Klant.
 4. De Klant dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Online Leeromgeving en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Eenfijnerelatie ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Eenfijnerelatie.
 2. Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is de Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.
 4. De Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Alle door Eenfijnerelatie gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Eenfijnerelatie verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Eenfijnerelatie te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Eenfijnerelatie verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Eenfijnerelatie verleent daarbij geen enkele garantie.
 2. Eenfijnerelatie is niet aansprakelijk voor schade die gevolg is van onjuiste of onvolledige verschaffing of verzwijging van gegevens door of namens de Klant.
 3. Eenfijnerelatie is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.
 4. Eenfijnerelatie is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (onderhouds)werkzaamheden aan de Diensten of Online Leeromgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het (tijdelijk) niet functioneren van de Diensten.
 5. Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Eenfijnerelatie is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden

Artikel 11. Overmacht

 1. Eenfijnerelatie is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
  1. een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Eenfijnerelatie;
  2. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;
  3. belemmeringen als gevolg van de door Klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;
  4. brand;
  5. Denial of Services (DoS) aanvallen;
  6. door Eenfijnerelatie onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Eenfijnerelatie afhankelijk is.
 2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Klant het recht om de Overeenkomst door ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Eenfijnerelatie tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

Artikel 12. Geheimhoudingsplicht

Eenfijnerelatie verplicht zich om geen, vanwege de cursus verkregen, informatie van Klanten te verstrekken aan derden.

Artikel 13. Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Eenfijnerelatie verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Eenfijnerelatie en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.
 2. Eenfijnerelatie en Klant zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van partijen bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van die informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.
 3. Eenfijnerelatie is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen en slechts de voor hen benodigde gegevens van Klant te verschaffen.
 4. Eenfijnerelatie is gerechtigd gegevens van Klant te gebruiken voor de mailing van Eenfijnerelatie. Indien de gegevens of het product reeds geopenbaard zijn door of met toestemming van Klant kan Eenfijnerelatie in een mailing verwijzen naar het geleverde product.
 5. Verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden zonder toestemming van de wederpartij is slechts mogelijk wanneer de partij op grond van de wet of rechterlijke uitspraak gedwongen is deze te verschaffen. De partij is in dat geval niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 6. Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met toestemming van de wederpartij.